Sunday, 29 July 2012

Kunci Kira-kira

Kunci Kira-kira

1.  Ialah "Penyata Kewangan".
2.  Disediakan pada akhir tempoh perakaunan.
3.  Disediakan selepas Imbangan Duga dan Akaun Penamat.
4.  Ada dua format iaitu:  
       a)  Bentuk "T"
       b)  Bentuk "Penyata"
5.  Ia menunukkan:
       a)  Ekuiti Pemilik
       b)  Liabiliti bukan semasa
       c)  Liabiliti semasa
       d)  Aset Bukan Semasa
       e)  Aset Semasa
        f)  Keuntungan dan Kerugian perniagaan


Wednesday, 25 July 2012

Akaun Penamat

1.  Adalah akaun yang merekod dan mencatatkan kedudukan kewangan sesuatu perniagaan.
2.  Ada 2 akaun:  a)  Akaun Perdagangan         
                           b)  Akaun Untung Rugi
3.  Akaun Perdagangan -----menunjukkan untung atau rugi kasar
4.  Akaun Untung Rugi ----- menunjukkan untung atau rugi bersih
5.  Akaun Penamat disediakan selepas Imbangan Duga disediakan.
6.  Ada 2 format:  a)  Bentuk "T"
                            b)  Bentuk "Penyata"

Latihan

Berdasarkan maklumat berikut, anda dikehendaki menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi dalam bentuk "T".

Jualan                        RM12 200
Pulangan Jualan                    200
Stok awal                          4 000
Belian                                6 300
Pulangan belian                     300
Angkutan masuk                   100
Stok akhir                             800
Gaji                                    1 000
Sewa                                     500
Faedah diberi                         200
Insurans                                 300
Diskaun diterima                    250
Komisen diterima                   100

Imbangan Duga

1.  Imbangan Duga ialah penyata yang mengandungi satu senarai baki debit dan baki kredit semua akaun   pada suatu masa perniagaan.

2.  Semua baki debit daripada akaun-akaun dalam buku lejar dicatatkan dalam ruangan debit dan semua baki kredit diruangan kredit Imbangan Duga.

3.  Tujuan Imbangan Duga disediakan:  a)  menyemak ketepatan catatan bergu
                                                           b)  ketepatan pengiraan
                                                           c)  memudahkan Akaun Penamat dan Kunci Kira-kira disediakan
                                                           d)  mengesan kesilapan
 4.  Ada 2 format:  Bentuk "T" dan Bentuk "Penyata"

                                                        
Latihan

Sediakan satu Imbangan Duga dalam bentuk "T" dan "Penyata' daripada senarai baki berikut:

Modal                                RM 15 000
Belian                                          5 000
Jualan                                        13 000
Pemiutang                                    4 000
Penghutang                                  1 000
Diskaun diberi                              2 000
Komisen diterima                         1 000
Tunai                                            3 000
Bank                                          14 000
Kenderaan                                   6 000
Perabot                                        2 000