Saturday, 2 March 2013

Latihan Prestasi (Reka Cipta)

A. T andakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan  ( X ) bagi pernyataan yang salah.

1.  Sebelum sesuatu reka  dihasilkan, kita hendaklah mengenal pasti masalah terlebih dahulu.    [           ]
2.  Lakaran reka bentuk yang hendak dipilih mestilah merupakan idea yang sesuai dan boleh
     berfungsi.                                                                                                                           [           ]
3.  Lukisan kerja adalah berdasarkan anggaran ukuran bagi projek yang akan dibina.               [           ]
4.  Lakaran adalah terjemahan idea dan hendaklah diisi dengan terperinci dari segi ukuran
     dan saiznya dalam bentuk 3 dimensi.                                                                                   [           ]
5.  Pemilihan idea yang baik adalah pemilihan yang mengambi kira faktor-faktor keupayaan
     kendiri,mesra alam, pengetahuan, kepentingan produk, permbuatan dan lain-lain.                 [           ]

B.  Isi tempat kosong dengan dengan jawapan  yang sesuai.

1,  Nyatakan tiga cara bagi mengumpul maklumat data dan sebelum sesuatu produk dibina.    
   
      (a)  ..........................................................
      (b)  .........................................................
      (c)  .........................................................

2.  Pemilihan idea yang akan digunakan untuk membina sesuatu projek dibuat dengan melihat
     ............................................... dan   .......................................... idea tersebut.                   

3.  Dua daripada faktor penting dalam menilai dan memilih konsep reka bentuk adalah .................................
     dan ....................................................

4.  ........................................................... merupakan satu proses menghasilkan prototaip menggunakan bahan dan saiz sebenar serta boleh berfungsi.

No comments:

Post a Comment